پاراکوات دیکلراید20%SL

نحوه تاثیر:

غیرانتخابی-تماسی با اثرجابجایی-به غشاء سلولی وسیتوپلاسم اسیب وارد می سازد وازطریق برگ جذب می شود.

موارد مصرف:

علیه علف های هرز(پهن برگ وکشیده برگ)درختان میوه هسته دارودانه دارومرکبات -سس یونجه وشبدرواسپرس-علف های هرز نیشکر وسیب زمینی

مقدار مصرف:

برای درختان میوه دانه داروهسته دارومرکبات 3تا5لیتردرهکتاروقتی ارتفاع علف ها 10تا15سانتی متر باشد-برای سس یونجه وشبدر3تا5لیتردرهکتار بعداز رویش سس -برای نیشکر محلول 1%یا 3تا5لیتردرهکتار-برای سیب زمینی 3لیتر درهکتاربعدازسبزشدن علف وقبل از رویش سیب زمینی.