گلایفوزیت41%SL

نحوه تاثیر:

غیرانتخابی-سیستمیک-جذب ازطریق شاخ وبرگ گیاه-موثر برسیستم های آنزیمی گیاه ومداخله درسنتز اسید های آمینه.

موارد مصرف:

جهت مبارزه با علف های هرزیک ساله ودایمی در درختان میوه ونیشکر.

مقدار مصرف:

جهت مبارزه با علف های هرز درختان میوه 4تا12لیتربسته به نوع علف هرزدرزمان حداکثرمقدارفعالیت علف هرز(گل دهی)جهت مبارزه با علف های هرز مزارع نیشکرمحلول 1تا2درصد بعد از رویش علف ها به صورت لکه ای.