پیری پروکسی فن %10 EC

نحوه تاثیر:

هورمونی که مانع رشد لارو وتبدیل آن به حشره کامل می شود.

موارد مصرف:

علیه شپشک قهوه ای مرکبات وعسلک پنبه

مقدارمصرف:

برای مرکبات :50تا75میلی لیتردرهکتار(به نسبت 5%تا75%درهزار)

برای پنبه:750میلی لیتردرهکتار