نیکوسولفورون4%OD

نحوه تاثیر:

علف کش انتخابی-سیستمیک با خاصیت جذب ازطریق برگ وریشه واثرجابجایی درگیاه که آوندهای چوبی-ابکش حرکت کرده ودربافت مریستماتیک تجمع می یابد.

موارد مصرف:علیه علف های هرزکشیده برگ مزارع ذرت

مقدارمصرف:2لیتردرهکتار به صورت پس رویشی درتناوب با سایرعلف کش ها